Grizzled Giant Squirrel

Grizzled Giant Squirrel

Location: Ella, Sri Lanka

Photo Taken on: Wednesday, November 7, 2018.