Things to do in Xi'an

Xi'an, China
Wednesday, July 11, 2018
Terracotta Warrior Site
City Wall Hike/Bike
Big Wild Goose Pagoda
Great Mosque of Xi'an
Muslim Street Food Market
Bell Tower at Night
Defu Alley Bar Area
Hua Shan Mountain (100 km)
Longmen Grottoes, Luoyang (Xinjichuan, 226 km)

PHOTOS